תקנון אתר – מדיניות פרטיות

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט:"bigpopshop.co.il" , אתר המשמש בין היתר לרכישה מקוונת של  מוצרים שונים ומגוונים, בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת "עולם המתנות בע"מ" ח.פ 513644674 ( להלן: " האתר" ו/או "החברה")

החברה מאפשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ( להלן: "תנאי השימוש" ו/או "התקנון").

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, וכי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה ולאשר את האמור בו בטרם המשך גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, שכן שימוש באתר ורכישת מוצרים באמצעותו מעיד כי נתת את הסכמתך ואישורך להוראות התקנון ו/או לתנאי השימוש המפורטים בגוף חוזה זה לעיל ולהן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו וכן את תנאי השימוש מפעם לפעם בהתאם למדיניותה ולשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, שינויים אלו, ככל ויהיו יכנסו לתוקף החל מרגע פרסומם באתר. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

הוראות תקנון זה, יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר לרבות כל רכישה שתבוצע על ידך באמצעות האתר.

דע כי לצורך קבלת הטבות יש באפשרותך להירשם לאתר, למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת הטבות, הנך נותן את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני יומי מהאתר, לרבות הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני אשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף ההודעה בלבד, אשר מטרתו עידוד רכישה מהאתר. הינך רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובך לקבלת כל דואר אלקטרוני מהאתר ע"י שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני: [email protected]

 1. השימוש באתר

רשאים להשתמש באתר כל אדם לרבות חברה ולבצע רכישות באתר בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הינו בגיר, בן 18 ומעלה, אזרח ישראלי, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או יישות משפטית , כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כתובת בישראל, בעל תא דואר אלקטרוני, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות המוכרות המנפיקות כרטיסי אשראי, ובלבד כי נתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה, והמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

במועד ביצוע ההזמנה באתר עליך למסור את פרטיך האישיים, ולמלא אחר הוראות ביצוע ההזמנה במדויק, הגשת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית על החוק, והחברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי שיראה לה נכון בנסיבות העניין, כנגד מוסר הפרטים הכוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות משפטיות בגין נזקים ישירים ועקיפים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה בו.

החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר בין באופן זמני ובין אם לצמיתות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש למי שפעולתו נחסמה כאמור בכל מקום בו המשתמש הפר הוראה מהוראות התקנון ו/או מסר פרטים שגויים במכוון ו/או ביצע מעשה לא חוקי ו/או עבר על הוראה מהוראות החוק בהתאם לחוקים ולדינים החלים במדינת ישראל, וביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בבעליה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות תקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

קניה באתר הינה במחיר קבוע וידוע ועד גמר המלאי, כל המחירים, המוצרים והמבצעים המופיעים ומתעדכנים באתר מעת לעת, תקפים להזמנה באתר בלבד ונכונים למועד ביצוע ההזמנה בלבד. ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה ו/או אי התאמה בין המחירים ו/או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים ו/או המוצרים המוצעים למכירה בסניפי החברה. יובהר כי הלקוח לא יהא רשאי לעלות כל טענה מכל סוג שהוא כלפי סניף מסניפי החברה בקשר לאתר ו/או לפריטים המוצעים בו למכירה.

התשלום בעבור המוצרים בעת ביצוע ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 

 1. המוצרים ו/או הפריטים המוצגים למכירה באתר

המוצרים ו/או הפריטים המוצעים למכירה באתר הינם של מיטב היצרנים והמשווקים, האתר עושה את מיטב המאמצים לספק ללקוח את כל המידע העדכני והמקיף על נתוני המוצר והתנאים למכירתו על מנת ליתן ללקוח אפשרות לבחור בצורה אופטימלית את המוצר הדרוש לו בדגש על חווית קניה נעימה ומהירה.

יש לשים לב כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים והבדלים בין התמונה באתר לבין המוצר במציאות, שינויים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי במראה/בגודל/בצבע/ בגוון ו/או שינויים באריזה הנעשים על ידי היצרנים מעת לעת לצורך קידום המוצר, כמו כן חלק מהמוצרים הנמצאים באתר הינם מוצרי קופסה אשר עליהן עשויות להופיע מדבקות מחיר, מבצע וכיוצ"ב, אשר משתנים מעת לעת למען הסר ספק יובהר כי המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר לצד המוצר בעת ביצוע הרכישה.

יובהר כי טעות סופר בתיאור מוצר, ו/או תמונה שאינה תואמת את הכיתוב שהינה בבחינת טעות סופר, לא תחייב את החברה.

האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים במלאי באופן רציף, אך ייתכנו שינויים בזמינות ואספקת המוצרים שאינם בשליטת החברה.

 

 1. תהליך ההזמנה והאספקה

בתהליך ההזמנה יש לוודא כי הנך מוסיף לסל את המוצרים אשר בכוונתך לרכוש, ולוודא את סימונם והופעתם ב"סל הקניות", יש למלא אחר ההוראות שלב אחר שלב עד סיום ביצוע ההזמנה, וקבלת אישור, כי הזמנתך נקלטה במערכות החברה.

אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, ואין בו כל התחייבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידך, אלא אישור קליטת הנתונים שהוזנו על ידך.

החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יוכלו לספק לך את המוצרים שהזמנת, רק לאחר בדיקת תקינות כל הנתונים שהוזנו על ידך, לרבות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מתאים מחברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה, בתנאי שפרטי ההזמנה שנקלטו בחברה נמסרו במלואם לצורך ביצוע הרכישה ובלבד שהמוצר שהוזמן קיים במלאי.

היה ולא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

לתשומת ליבך, מסירת פרטי זיהוי שגויים ו/או לא מדויקים עלולה לגרום לכך שלא תקבל את הזמנתך במועד, מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 אשר על כן הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. בכל מקרה בו המוצרים יחזרו אל החברה בשל פרטי זיהוי שגויים ו/או מוטעים ו/או כתובת לא קיימת, תחויב בגין דמי משלוח וטיפול נוספים.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ ע"פ הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש

בעת ביצוע ההזמנה ורכישת מוצרים מהאתר יתווספו דמי משלוח וטיפול, לכל הזמנה.

האתר מתחייב לספק את המוצרים עד 5 ימי עסקים ממועד התשלום, בימים א'-ה' לא כלול ימי שישי שבת, ערבי חג וימי חג, יום עסקים ייחשב עד השעה 18:00 בערב, הזמנה שתתקבל לאחר שעה זו תחשב כאילו נתקבלה ביום שלמחרת.

דע כי בעת ביצוע ההזמנה, על מנת להימנע מדמי טיפול ומשלוח יש באפשרותך לבחור בנקודת איסוף עצמית, וזאת בכפוף להימצאותו של המוצר במלאי הקיים בחנות.

אספקת המוצרים, בכפוף להימצאותם במלאי תבוצע על ידי החברה/נציגיה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה.

משלוח המוצרים ואספקתם ללקוח יתבצע באמצעות שליח מטעם האתר ו/או באמצעות חברת שליחויות בכפוף למדיניות האתר ותנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. ידוע ללקוח כי אזורי החלוקה מוגבלים, ולחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה ו/או באפשרות חברת השליחויות לבצע את אספקת המוצר, במקרה זה לא תחויב בגין דמי משלוח, ואספקת המוצר תתבצע באחת מנקודות האיסוף בכפוף להימצאות המוצר במלאי.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזקו/או הפסד שיגרם עקב עיכוב ו/או איחור באספקת המוצרים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון / שביתה ו/או השבתה של המשק ו/או אירועים שאינם בשליטתה ו/או הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או לא מלאים על ידי המזמין, והלקוח לא יהיה זכאי לתבוע בגין כל נזק כאמור מעבר לשווי העסקה עצמה.

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או עיכובים שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח לתיאום אספקת המוצר, עיכוב כאמור לעיל שמקורו בלקוח לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר ו/או ה

דמי המשלוח המפורטים אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל ללא מעלית ו/או הובלה ו/או אספקה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים לביצוע אספקת המוצרים.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה רשאית לקבוע כי מדובר בהובלה חריגה ואז היא תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

שים לב כי בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או נציגיה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי עימו בוצעה ההזמנה והצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות של בעל הכרטיס ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר המסירה כתנאי לביצוע המסירה.

 

 1. תנאי ביטול עסקה

כל הסכמה לביטול הזמנה לאחר משהמוצר סופק ונתקבל אצל המזמין, יעשה כנגד הצגת חשבונית ובכפוף לכך שהמוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה או נזק, מבלי שנעשה בו שימוש, ובכפוף להחזרת המוצר לחברה.

שים לב כי בכל מקרה בו תבחר לבטל את ההזמנה בגין פרטים מוטעים ו/או כוזבים שהזנת תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח, ככל וההזמנה התקבלה ונשלחה.

רק הלקוח המזמין רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 , והתקנות שהותקנו על פיו, לרבות האמור לעיל ולהלן:

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים בחברת האשראי, ככל שהלקוח שילם דמי משלוח סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח ( לפני יציאתם ממחסני החברה) לא יגרור חיוב נוסף. והחברה תחזיר ללקוח את הסכומים ששילם בגין העסקה, החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לתנאים לביטול עסקה המפורטים לעיל ולהלן.

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק לפיכך הלקוח רשאי לבטל עסקה, במשלוח הודעה בכתב, לתיבת הדואר האלקטרוני: izakhazaneilat1@gmail.co.il  באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בהודעת הביטול  חובה על הלקוח לפרט את שמו מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה.

הלקוח רשאי לבטל את העסקה, ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהלקוח החזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, יובהר כי החזרת המוצר ו/או הפריט אשר בגינו נדרש ההחזר הכספי תיעשה על ידי הלקוח בלבד, על אחריותו ועל חשבונו.

במקרה של ביטול עסקה, תחזיר החברה תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לחייב את הלקוח בדמי ביטול ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול יהיו בשיעור של 5% ממחיר הקנייה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם, בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגע, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי, משכך לקוח אשר מבקש לבטל עסקה, מתבקש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, בשלמותו וללא שנעשה בו שימוש כלשהו.

הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין היתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 • מוצרים שהוזמנו, נפתחו והורכבו במיוחד, בעבור הצרכן עקב ההזמנה ו/או לבקשתו.
 • מוצרים הניתנים להקלטה לשיעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית,
 • טובין פסידים- מרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספות, בכלל זה משלוחי בלונים, ו/או מוצרים נפסדים שערכם יאבד בפרק הזמן שעד החזרתם.
 • לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון: מתנות. יובהר כי במידה ונתקבלה מתנה בעת הקניה : כגון שובר למימוש הנחה ו/או כל מתנה אחרת יהיה על הלקוח אשר מבקש לבטל את הרכישה אשר בגינה קיבל מתנה מאת החברה להשיב את המתנה, כתנאי הכרחי ובלעדי לביטול העסקה.
 • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש במוצר ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 • הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה על מוצר שהתקבל פגום.
 • בהתאם להנחיות משרד הבריאות פרטי הלבשה תחתונה ובגדי ים- לא ניתנם להחזרה/ החלפה.
 • לא ניתן להחזיר / להחליף פרטים מקטגורית ביוטי ( איפור לילדות/ נערות / טיפוח/ מוצרי איפור לפורים/ לקים/) אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה ולא ינתן זיכוי בגינם.
 • אין החזרות על מוצרי מזון מכל סוג שהוא, לרבות שוקולד, סוכריות גומי, ג'לי, ספוג וכיוצ"ב.

 

 1. ביטול עסקה על ידי האתר

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה בהתאם לשיקול דעתה  הבלעדי והבלבדי במקרים בהם נעשה שימוש בלתי חוקי ו/או השימוש באתר אפשר ו/או סייע לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל לרבות אם הפר המשתמש ו/או המזמין תנאי מתנאי התקנון ו/או תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה ו/או המכירה, אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או בעת ביצוע ההזמנה, ו/או כאשר קיים חשש כי התמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או התקבל סירוב מחברת האשראי ו/או הכרטיס שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש.

אם בוצע מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות החברה ו/או עובדים ו/או ספקים לרבות מפעילי האתר וספקי השירות והתוכן, בין אם במעשה ישיר ובין אם במעשה עקיף.

בכל מקרה בו לחברה קיים חשש כי הרכישה מבוצעת לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצורך רכישה סיטונאית

בכל מקרה בו בוצעה הזמנה ו/או מכירה  של פריט ו/או מוצר שאזל מהמלאי ( גם לאחר המכירה באתר), ובוטלה ההזמנה מהסיבה כי המוצר אזל מהמלאי, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם ללקוח ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות אך לא רק  נזק שעילתו ברכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 1. אחריות

כל המוצרים ו/או הפריטים המוצגים באתר, האחריות על טיבם חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו, בכפוף לכל דין, והאחריות של האתר מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

האתר לא יהא אחראי לשום נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או קישורים לאתרים אחרים ואין לראות במידע משום הבטחה ו/או אחריות לאופן פעילות המוצרים.

 1. סודיות ופרטיות

הלקוח מצהיר ומסכים כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית בצורה חופשית, מרצונו ובהסכמתו האישית, ומילוי פרטים אלו על ידו מעידה על הסכמתו למסירת פרטיו האישיים.

על פי חוק הלקוח אינו חייב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, ייתכן ולא ניתן יהיה להשתמש בשירות ההזמנה באתר.

פרטים אישיים שימסרו בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה, ( למעט פרטי כרטיס אשראי) אך לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא בהתאם להוראות צו שיפוטי, למעט מסירת פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע העסקה.

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות כל התוכן המופיע בו, סמני מסחר ( בין אם הם רשומים ובין אם לאו), שייכים לחברה ( "עולם המתנות בע"מ), או של צד שלישי, ואין לשנות, להפיץ, להציג, להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש , בכל דרך או אמצעי, בתכנים מתוך האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת בעלי החברה או מבעלי הזכויות האחרים ככל ותינתן.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא- ובכלל זה בכל מדיה.

 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ו/או תנאי השימוש בו תישמע אך ורק בבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

11. הרשמה לניוזלטר / דיוור ע״י sms

באישור הרשמה הלקוח מאשר לשלוח לו דיוור הן באמצעות sms והן באמצעות דיוור ע״י מייל (ניוזליטר) באישור הרשמה הוא מסכים כי לא יתבע את החברה בגין ספאם לאחר אישורו.

גלילה למעלה
× היי איך אפשר לעזור?